Kuljetuspalvelut

Kuvassa taksin kuljettaja auttaa pyörätuolissa istuvaa miestiä sisälle autoon

Vammaispalvelulaki 8 §


"Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen …"


"Kuljetuspalveluihin, niihin liittyvine saattajapalveluineen, kuuluvat vaikeavammaisen henkilön työssäkäymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat palvelut." (Vammaispalvelut, Tapio Räty, 2002)


Vaikeavammaisena pidetään sellaista henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä hän vammansa tai sairautensa vuoksi pysty käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Lääkärinlausunnon lisäksi myös sosiaalisella arvioinnilla kartoitetaan kuljetuspalveluiden tarvetta. Tällöin huomioidaan palveluiden, harrastusten, lähimmän joukkoliikennepysäkin jne. sijainti. Arvioitaessa vaikeavammaisuutta ei henkilön iällä ole merkitystä.


Matkoja myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja vapaa-ajan matkaan kuukaudessa. Työhön ja opiskeluun liittyvät matkat korvataan tarpeen mukaan kokonaan. Matkan aikana on mahdollista pysähtyä lyhyehkön ajan esimerkiksi pankkiautomaatilla käyntiä varten ilman, että matka katsottaisiin kahdeksi matkaksi.


Kuljetuspalveluja myönnetään kotikuntaan sekä lähikuntiin. Lähikunnat voidaan määritellä toiminnallisina lähikuntina, jolloin otetaan huomioon vaikeavammaisuudesta johtuva tarve saada palveluita, joita ei kotikunnassa ole saatavilla. Matka näihin toiminnallisiin lähikuntiin ei saa olla kohtuuttoman pitkä.


Matkojen yhdistely


"Matkojenyhdistelykeskus (MYK) yhdistelee ja reitittää etukäteen tilattuja matkoja. Keskuksen avulla voidaan yhdistellä samaan suuntaan tehtäviä matkoja joko ohjaamalla matkoja palvelulinjoille, linjaliikenteeseen tai järjestämällä yhteisiä kuljetuksia taksilla tai invataksilla. Matkojen yhdistely edellyttää matkojen tilaamista riittävän ajoissa.


Yhdistelyn tuloksena voi syntyä esimerkiksi
- liityntäkuljetus taksilla palvelulinjalle tai bussiin
- palveluliikenteen reittimuutos, jolloin koko matka hoidetaan palveluliikenteenä
- yhteistaksikuljetus"

Lähde: Kohti esteetöntä liikkumista, Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategia 2003.


Liikenne- ja viestintäministeriö asettaman työryhmän mietintö matkojenyhdistelystä valmistui 27.4.2004. Työryhmä ehdottaa perustettavaksi 20 matkojenyhdistelykeskusta koko maahan ja yhden MYK-alueen pohja olisi noin 250 000 asukasta. Tarkoitus on laajentaa matkojenyhdistely normaaliksi toiminnaksi vuosina 2004-2006.
 

 

 

 

Sivun alkuun